หัวซ้าย

กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
 
S Detective & Lawyer
 เตรียมตัวเป็นนักสืบ
 หลักกฎหมาย
 วิธีการสืบ หาข่าว
 วิธีสืบทรัพย์บังคับคดี
 อุปกรณ์ที่นักสืบต้องมี
 ทักษะสืบบุคคล
 เครื่องติดตามบุคคล
 กล้องspy ๑
 
 เครื่องดักฟังเสียง
 หมายเรียกหลักฐาน
 หลักฐานที่ใช้ในศาล
 วิธีเจาะอีเมล
 วิธีหาที่อยู่ บุคคล
 ตรวจโทรย้อนหลัง
 ตรวจเงินบัญชีธนาคาร
ตรวจทะเบียรถยนต์,บ้าน
 วิธีถ่ายเททรัพย์สิน
ดังฟังเสียงมือถือคนรัก

นักสืบ
 อย่าเชื่อว่าจะชนะคดี เมื่อยังไม่มีพยานหลักฐาน      อย่าเชื่อว่าคนรักมีชู้ เมื่อยังไม่มีรูปถ่ายหรือVDO     นักสืบเท่านั้นจะแก้ปัญหานี้ได้
หัวซ้าย

Login

User login
user
pwd

 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ลักษณะ ๘
การขายและจำหย่าย

       มาตรา 331 ภายใต้บังคับมาตรา 332 และมาตรา 336 เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมด
หรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้อง นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีคำสั่ง
กำหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

      ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือ สิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกำหนดวัน
เวลา และสถานที่ซึ่งจะทำการขายทอดตลาด ให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือ
ประการอื่นได้ทราบด้วย โดยจะทำการขายทอด ตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทำการปกติก็ได้
ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่งมอบทรัพย์สินนั้น

เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้า
สู้ราคาเองหรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขาย
ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยก เรื่องราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดมีจำนวนต่ำเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก